سگ الابای یا (alabai-centeral asian shepherd-med asian mastiff) که در ایران به مازندرانی شهرت دارد یکی از نزادهای قدیمی دنیا محسوب می شود این سگ از کناره های دریای خزر تا ترکستان چین و از اورال تا سیبری و ایران پراکنده شده و دارای زیر گونه های متعددی است
.